بخش هورمون تومور مارکر

بخش های آزمایشگاه

در این بخش: آزمایش‌های هورمونی در این بخش به دو روش: •ECLIA) Electro Chemi Luminescence) •Elisa) Enzyme- Linked Immunoab Sorbent Assay

ECLIA) Electro Chemi Luminescence)

 کیت‌های مربوط به این روش آزمایشگاهی به شکل انحصاری در اختیار کمپانی Roche آلمان می‌باشد و از طریق شرکت طرف قرارداد ایرانی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

حساسیت، تکرارپذیری، دقت و صحت این روش قابل مقایسه با سایر روش‌های آزمایشگاهی نیست به همین علت مورد اطمینان و تایید اکثر متخصصین مجرب و به نام کشورمان می‌باشد. لازم به ذکر است این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۹ به عنوان اولین آزمایشگاه در سطح استان دستگاه مذکور را در اختیار دارد.