بخش آنالیز اسپرم

بخش های آزمایشگاه

در این بخش: آزمایش مربوط به آنالیز اسپرم همه روزه و در ساعات کاری آزمایشگاه پذیرش می‌شود اما مراجعین جهت نمونه دهی باید ساعت ۱۵ تا ۱۷ در آزمایشگاه حضور داشته باشند. قبل از نمونه‌دهی و هنگام پذیرش شرایط انجام این آزمایش توسط کارشناس مسئول این بخش برای مراجعین توضیح داده خواهد شد. علت تعیین ساعت ویژه انجام آزمایش Semen و قائل شدن پرسنل مسئول این آزمایش از این جهت می‌باشد که خطاهای دخیل در نتایج این آزمایش به حداقل رسانده شود و هر نمونه بلافاصله پس از دریافت از مراجعین با شرایط استاندارد و مطلوبی بررسی گردد.